Direct naar navigatie

Vereniging van Huiseigenaren 88 woningen Holy 1968-2013

Door: admin, Periode: 1950 - heden, Thema's: Dagelijks leven

Meer dan vijftig jaar geleden verrezen de eerste huizen in de Holiërhoeksepolder. Een aantal bewoners, pioniers van het eerste uur, bundelden al snel hun krachten. Zo ontstond ook de Vereniging van Huiseigenaren '88 Woningen Holy'. Hier een stukje geschiedenis...

Binnen de in 1941 bij Vlaardingen gevoegde, voormalige gemeente Vlaardinger-Ambacht ligt de Holiërhoekse polder, waarin vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw de wijk Holy vorm kreeg. In 1959 maakte men plannen om in deze polder 13.000 woningen voor 45.000 mensen te bouwen. Eén van de bouwprojecten werd uitgevoerd door het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Op 21 september 1967 was er voor de deelnemers aan het project een voorlichtingsavond in de foyer van gebouw Triangel aan de Fransenstraat te Vlaardingen. Men had inmiddels overeenstemming bereikt met aannemersbedrijf Gebrs. Verschoor in Pernis. Het project omvatte 117 eengezinswoningen. De stichtingskosten van de woningen - er waren drie typen - werden geraamd op ƒ 35.000 voor het type E1, ƒ 38.500 voor type E2 en ƒ 46.500 voor type E10.

Uit de brochure van het BNG, 1966 (afbeelding Jan P. van de Voort)

Eerste paal woningen Ernst Casimirstraat

De bouw startte op 1 november 1967, toen wethouder E.P. van der Veen de eerste paal sloeg voor de bouw van het eerste complex van 29 E10-woningen aan de Ernst Casimirstraat. De bouw van het tweede complex van 88 woningen aan de Albertine Agneslaan, Amalia van Solmslaan en Louise Henriëttestraat startte officieel op 1 januari 1968 voor de eerste helft van de grotere woningen en op 1 maart 1968 voor de rest. Op 1 november 1967 sloeg wethouder E.P. van der Veen de eerste paal van 29 E10-woningen aan de Ernst Casimirstraat (foto Jan P. van de Voort) Een vijftal deelnemers aan het project verklaarde in een schriftelijk stuk voorzien van hun handtekeningen en gedateerd ‘Schiedam, 26 februari 1968’, door middel van deze akte de ‘Vereniging van Huiseigenaren 88 woningen Holy’ op te richten. Het waren Adolf Frederik van den Braak (procuratiehouder), Willem Bastiaan Herweijer (technisch hoofdambtenaar A), Hendricus Kautz (instrumentatie-assistent), Arie Willem Zwamborn (boekhouder) en Gerardus Jacobus Verburg (ambtenaar). Zij nodigden de andere deelnemers aan het project uit voor een oprichtingsvergadering.

Bord van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten op 11 november 1967, met op de achtergrond de in aanbouw zijnde flats aan de Lepelaarssingel (foto Ernst Lohman)

Oprichtingsvergadering

Tijdens deze vergadering, die plaatsvond op donderdag 18 april 1968 in gebouw Triangel, werden de initiatiefnemers met grote meerderheid (57 tot 61 stemmen van de 63 aanwezige leden) gekozen als bestuursleden. De statuten verschenen in het Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant nr. 124 van 1 juli 1968. De vereniging had de volgende doelstellingen: het bevorderen van de belangen van haar leden, het administreren en het beheren van het centraal antennesysteem voor de panden onder art. 5a genoemd. De contributie werd vastgesteld op ƒ 15,-, waarvan ƒ 10,- voor het onderhoud van het centraal antennesysteem (C.A.S.) bestemd was.

Straatnaambordje van de Louise Henriettestraat. Toekomstig huiseigenaar (en later voorzitter) Ad Beerens staat er met zijn twee kinderen bij (29 juni 1968, foto J.P. van de Voort)).
Het betrof de panden met de even nummers in de Amalia van Solmslaan, alle woningen in de Louise Henriëttestraat en de oneven nummers van de woningen in de Albertine Agneslaan. De ontwikkelingen gingen echter zo snel, dat een dergelijk centraal antennesysteem eind jaren zeventig uit de tijd was. Het werd ontmanteld.

Onderhoud drainagesysteem

Een andere activiteit van de vereniging was het onderhouden van het drainagesysteem. Tijdens de bouw in 1968 bleek dat er water onder de huizen stond. Het aangelegde systeem diende om de acht à tien jaar gecontroleerd en doorgespoeld worden.  Drainagewerkzaamheden in 2009 (foto Jan P. van de Voort)Een deel van de contributie diende dus ook om dit drainagefonds te vullen. Tot op heden heeft het drainagesysteem goed gewerkt. Dankzij enkele peilbuizen kan zowel de grondwaterstand als de regenval gemeten worden. De vereniging beschikt zo over een meerjarige grafiek en meetgegevens van de regenval en waterstand nabij De Loper.

Schilderscontract

Een derde activiteit was een schilderscontract in de jaren 1970-1978. Het was een lastig contract, want de kosten verschilden enigszins per type woning zodat de penningmeester er een lastige klus aan had. De individualisering van de maatschappij was er oorzaak van dat niet ieder lid dezelfde kleuren wilde. Dit maakte de kwestie nog ingewikkelder en steeds meer leden zegden dan ook hun periodieke contract op.

Altijd belang huiseigenaren voorop

Het bestuur zette en zet zich nog steeds in om de belangen van de leden-huiseigenaren te behartigen door onderhoudsactiviteiten waar mogelijk gezamenlijk te contracteren. Het betreft hierbij bijvoorbeeld het onderhoud van de centrale verwarmingsketels, het storten van betonnen vloertjes in de schuurtjes, het vervangen en aanbrengen van dakbedekking van deze schuurtjes, het aanbrengen van dakkapellen etcetera.
Het drainagesysteem vraagt ook in de 21e eeuw nog steeds de aandacht van het bestuur. Hiernaast fungeert het bestuur van de vereniging als gesprekspartner in overleggen met de gemeente met betrekking tot bijvoorbeeld het verkeer in de wijk, ophoging van straten en trottoirs, veiligheid in de wijk enzovoorts. Al 45 jaar zet deze vereniging zich inmiddels al met succes in om de belangen van de leden-huiseigenaren te behartigen.

Auteur: dr. Jan P. van de Voort

Bron
Jan P. van de Voort, ‘Veertig jaar vereniging van huiseigenaren 88 Woningen Holy 1968-2008’ (Vlaardingen, 2008).

Website Vereniging van huiseigenaren "88 woningen Holy"
Meer weten over de Vereniging van huiseigenaren "88 woningen Holy"? Bezoek de website: www.88woningenholy.nl

De geschiedenis van uw vereniging
Uw verenigingsgeschiedenis ook op deze website? Dat kan! Lees hier meer.

Reacties