Direct naar navigatie

ServiceTeam VVV Vlaardingen

Door: admin, Periode: 1950 - heden, Thema's: Cultuur en vermaak

Al drieënentwintig jaar zijn de leden van het ServiceTeam VVV Vlaardingen actief op erfgoedgebied. Het team biedt assistentie daar, waar het maar nodig is. Tijdens culturele evenementen, braderieën, fietstochten, wandelingen en de beklimming van de toren van de Grote Kerk is het team niet meer weg te denken. Volop nieuwe initiatieven zoals de 'Ken uw Stad Kwis' zagen het licht. Een stukje geschiedenis......

Het ServiceTeam VVV Vlaardingen (foto Ernst Lohman)
Het ontstaan

In de jaren '80 van de vorige eeuw was er een hang naar verzelfstandiging van het V.V.V.-kantoor in de Visbank, dat tot dan toe bij de afdeling Voorlichting van de Gemeente Vlaardingen hoorde. V.V.V. mét puntjes wel te verstaan, als afkorting voor ‘Vereniging voor Vreemdelingenverkeer’. Een aantal vertegenwoordigers uit het plaatselijke bedrijfsleven maar ook uit de onderwijs- en cultuursector zette zich onder leiding van de toenmalige Vlaardingse wethouder Agnes van Ardenne in om een zelfstandige VVV van de grond te tillen.
Als secretaris van de Organisatie Vlaardingse Ondernemers schoof Arie Ouwendijk aan om een groot deel van de georganiseerde detaillisten te vertegenwoordigen.
Eén van de eerste activiteiten van het nieuwe VVV-bestuur was het aanstellen van een directeur. Daarna volgde een 'brainstorm', waarin alle bestuursleden hun gedachten inbrachten om 'iets voor Vlaardingen' van de grond te krijgen. Jan Anderson kwam met het idee om een cursus over Vlaardingen te beginnen, met als doel Vlaardingers wat trotser te maken op hun stad. Dat gevoel ontbrak naar zijn mening, mede door de slechte reputatie die de stad vanwege de milieuproblematiek toen had.

De geboorte van ‘Ken uw Stad’ en de eerste Vlaardingse Open Monumentendag

Zo ontstond de eerste cyclus van 'Ken uw Stad', die in het najaar van 1990 van start ging. Vanwege de grote belangstelling vormden de initiatiefnemers een middag- en een avondgroep, elk met circa vijfentwintig deelnemers. In datzelfde jaar bestond de korenmolen Aeolus aan de Kortedijk tweehonderd jaar en in de werkgroep ter voorbereiding van een aantal festiviteiten voor dit jubileum, had ook Arie Ouwendijk – als ‘buurman’  van de molen – zitting. Hij deed de suggestie om de festiviteiten rondom de molen te combineren met Open Monumentendag waarmee hij het jaar ervoor in Overschie kennis had gemaakt. Aldus geschiedde.
Op de tweede zaterdag van september, de datum die jaarlijks gereserveerd staat voor Open Monumentendag, was het zover. Tijdens het feestje rondom het tweehonderdjarig bestaan van de molen, wapperde ook op nog een kleine twintig andere Vlaardingse monumenten de landelijke Open Monumentendagvlag. Deze eerste Vlaardingse Open Monumentendag mocht zich in een behoorlijk grote belangstelling verheugen. Arie Ouwendijk besloot om deze dag het jaar erop een vervolg te geven.

Open Monumentendag 1991 in het teken van Vlaardinger-Ambacht

Echter zowel de Historische Vereniging, die haar eigen ledenactiviteiten had en niet om uitbreiding verlegen zat, als het VVV-bestuur dat coördineren prima vond, maar organiseren liever aan anderen overliet, waren verre van enthousiast om de organisatie van een Open Monumentendag in 1991 onder hun hoede te nemen.
Arie Ouwendijk had inmiddels – in samenspraak met stadsarchivaris Harm Jan Luth en op aandrang van winkeliersvereniging ‘Vlaardinger-Ambacht/Onder de Molen’ – besloten dat een tweede Open Monumentendag in 1991 als thema het 'vijftigjarig samengaan van Vlaardinger-Ambacht met Vlaardingen' zou krijgen. Eén van de hoogtepunten van die dag zou het huwelijk zijn, dat na vijftig jaar weer in het voormalige Raadhuis van de voormalige gemeente Vlaardinger-Ambacht voltrokken zou worden.

Cursisten van ‘Ken uw Stad’ schieten te hulp

Alleen konden Harm Jan Luth, Arie Ouwendijk en enkele winkeliers de organisatie van deze festiviteiten niet behappen, dus hield Arie tijdens één van de bijeenkomsten van de tweede ‘Ken uw Stad’-cursus een wervingspraatje waarna zich enkele enthousiaste cursisten aanmeldden.
In het hierop volgende zomerseizoen werden deze personen door deskundigen waaronder Jan Anderson, rondgeleid door de wijk Ambacht en over de Begraafplaats Emaus, waardoor zij zich ontwikkelden tot deskundige stadsgidsen. En zo waren een stadswandeling, een rondleiding over de begraafplaats, een diaklankbeeld over de wijk, een huwelijksvoltrekking in het voormalige Raadhuis en een braderie (opgezet door de winkeliers uit de Voorstraat en het Burg. de Bordesplein) de ingrediënten voor een tweede, laagdrempelige en zeer geslaagde Open Monumentendag 1991.

Oprichting ServiceTeam VVV Vlaardingen

Na afloop spraken de enthousiaste, uit de cursus ‘Ken uw Stad’ voortgekomen rondleiders uit, dat zij graag meer met hun kennis wilden doen. En aldus was het ServiceTeam VVV Vlaardingen geboren. Er was al direct ‘werk’ voor de rondleiders. Hun kennis werd niet alleen ingezet tijdens groepsrondleidingen in de diverse wijken van Vlaardingen, zij waren ook actief in de Vlaardingse musea, het Stadhuis en de Grote Kerk, waar zij de torenbeklimmingen begeleidden.
De leden van het kersverse ServiceTeam namen ook de begeleiding van de ‘Ken uw Stad’-bijeenkomsten over, wat tot gevolg had dat er tijdens elk programmaonderdeel een korte in- en uitleiding werd gehouden.
De coördinator en medeoprichter van het ServiceTeam, Arie Ouwendijk, nam de organisatie van de cursus over van de directeur van de VVV, zodat er een stuk continuïteit gewaarborgd bleef.
Tot op heden is die situatie nog steeds van kracht: Arie Ouwendijk organiseert de sprekers, de locaties en alle papierwerk eromheen, en twee leden van het op dit moment uit ruim dertig personen bestaande ServiceTeam, verzorgen wekelijks de begeleiding bij de (veertien) bijeenkomsten in de eerste cyclus van de cursus. Een aantal oprichters van het eerste uur maakt nu deel uit van het bestuur.

‘Ken uw Stad’  II en III

Kort na deze nieuwe organisatievorm werd met een tweede serie, bestaande uit twintig bijeenkomsten, gestart. De derde serie die hierop volgde heeft slechts één keer gedraaid. Hiervan werden de belangrijkste onderwerpen ingevoegd in de series I en II, omdat het uit praktische overwegingen onmogelijk bleek om drie series in wisselende seizoenen te handhaven.
Dit maakte de cyclus compacter en krachtiger. De belangstelling voor de ‘Ken-uw-stad’-cursus bleef onverminderd groot en trok elk halfjaar gemiddeld zo’n vijfentwintig deelnemers per middag- en avondsessie. Inmiddels hebben er al meer dan 2300 enthousiaste Vlaardingers aan de cursus deelgenomen, waarvan er een aantal in de tussenliggende periode doorgestroomd is naar het ServiceTeam zelf. Hierdoor is er permanent een groep stadsgidsen beschikbaar.

Andere hulpvragers

Al vrij snel na de beginperiode van het ServiceTeam kwamen ook de andere hulpvragers in beeld: zo maakten (en maken) het Visserijmuseum, het Archeologisch en Bouwhistorisch Museum Hoogstad, het Streekmuseum Jan Anderson, het Stadsarchief, het Muziekinformatie– en documentatiecentrum van Ton Stolk, het Mondharmonicamuseum van Bert ter Maat en vele andere instellingen graag gebruik van zijn diensten. Ook zette het ServiceTeam zich in bij het Museumweekend, de Maand van de Geschiedenis, Koninginnedag en tal van braderieën waarop de stadsgidsen onder meer de begeleiding van de beklimming van de toren van de Grote Kerk voor hun rekening namen.
Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag, waaraan Vlaardingen in 2013 al voor de vierentwintigste keer deelneemt, is het team met zo’n twintig gidsen actief.

‘Goed met Erfgoed’, de leus van het ServiceTeam

Naast medewerking aan bovenstaande instellingen en activiteiten, organiseert en begeleidt het ServiceTeam jaarlijks gemiddeld zo'n tien 'open wandelingen' zowel in het centrum als in diverse andere stadswijken. Ook maakt een groot aantal groepen jaarlijks dankbaar gebruik van de inzet van stadsgidsen voor een stadswandeling, torenbeklimming of stadhuisbezoek.
Hiernaast ontwikkelt het team nog tal van andere activiteiten, zoals de bloesem(fiets)tocht, de sagen- en legendenwandeling en de tweejaarlijkse 'Ken uw Stad Kwis', waarvan in 2013 de vierde editie zal plaatsvinden. Ook niet onvermeld mag blijven de inzet van een aantal ServiceTeamleden bij het al meer dan dertien jaar bestaande radioprogramma ‘Oud-Vlaardingen’ en de gelijknamige, reeds uit circa dertig documentaires bestaande, tv-serie bij Vlaardingen TV.

Kortom, het ServiceTeam is in de loop van de tijd een volwassen, geheel zelfstandig opererende erfgoedclub geworden, die – tot het opheffen van de Stichting VVV Vlaardingen in 2013 zeer nauw samenwerkend met die VVV – bijdraagt aan vele vormen van promotie van onze stad Vlaardingen. 
Zoals hun leus het al aangeeft, het team is ‘Goed met Erfgoed’.

Leden van het ServiceTeam ook actief bij erfgoedprojecten Stadsarchief

Bij het Stadsarchief zijn bij toerbeurt maar liefst elf leden van het ServiceTeam ieder jaar van januari tot aan de zomervakantie wekelijks actief bij de begeleiding van erfgoedprojecten voor de Vlaardingse basisscholen. In 2013 krijgen de leerlingen uit groep 7 het lespakket ‘Vlaardingen in de Tweede Wereldoorlog' aangeboden, waaraan een bezoek aan het Stadsarchief en het Streekmuseum Jan Anderson is gekoppeld.Kerstborrel 2012 en instructies over het nieuwe erfgoedproject 'Vlaardingen in WOII' (foto Lies van der Zwaal)
De enthousiaste en deskundige ServiceTeamleden begeleiden de leerlingen tijdens hun bezoek aan deze instellingen. Voor deze educatieve erfgoedprojecten van het Stadsarchief is hun bijdrage van onschatbare waarde. Net als voor de vele andere activiteiten waar zij zich jaar in jaar uit met hart en ziel voor inzetten.
    
Bron
De tekst is aangeleverd door Arie Ouwendijk, coördinator ServiceTeam Vlaardingen.

Website ServiceTeam Vlaardingen
Meer weten over ServiceTeam  Vlaardingen? Bezoek de website: www.ken-uw-stad.nl

De geschiedenis van uw vereniging
Uw verenigingsgeschiedenis ook op deze website? Dat kan! Lees hier meer.

Reacties