Direct naar navigatie

Maassluissedijk doorgraven

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor, Thema's: Strijd tegen het water

Het Hoogheemraadschap van Delfland voert vanaf maandag 25 juni 2012 werkzaamheden uit aan de Maassluissedijk in Vlaardingen. Er wordt een gigantisch gat gegraven van minstens 14 meter breed en bijna tien meter diep. Dit biedt archeologen de mogelijkheid om ook de oudste kern van de dijk te bestuderen en zo vast te stellen hoe en wanneer de dijk is gebouwd. Daarnaast bestaat zelfs de kans dat er sluizen en resten van een stenen dijk aan het licht komen.

Doorverbindingen

Delfland maakt in Vlaardingen op twee plaatsen verbindingen tussen sloten in verschillende polders om zo de kans op wateroverlast te verkleinen. Een verbinding vindt plaats tussen Polder Oost en Babberspolder door het boren van een leiding door de dijk. De andere verbinding, die gepaard gaat met grote graafwerken, is tussen Polder Vettenoord en Polder Centrum-Westwijk. Op deze manier kan de Vettenoordsepolder afwateren op het uitgebreidere stelsel van sloten en vaarten in de Westwijk.

Doorgraving van de dijk in Vlaardingen. Foto: Hoogheemraadschap van Delfland
Zichtbare archeologie

De locatie is vanuit archeologisch opzicht erg interessant. De Maassluissedijk is één van de weinige, nog zichtbare archeologische relicten in Vlaardingen. Het gedeelte dat nu doorgraven wordt, is vermoedelijk aan het einde van de 12e eeuw aangelegd. Verschillende onderzoekers menen ter hoogte van dit dijkvak ‘Hutjeshoek’ te mogen lokaliseren. Op deze plaats zouden tot het einde van de 14e eeuw de uitwateringssluizen van Maasland en omgeving gelegen hebben. Bij Hutjeshoek lag ook de ‘stenen dijk’, die al in middeleeuwse bronnen voorkomt, en er zou ook sprake zijn van ‘kapelletjes’.

Aan de oostzijde van de dijk ligt Polder Vettenoord. In het verleden lag het gebied buiten de beschermende invloed van de dijk, waardoor dikke kleipakketten konden opslibben. In hoeverre het oude landschap onder de afzettingen bewaard is gebleven, is nog niet vastgesteld. De ‘binnendijkse’ westkant van de dijk kent een andere bodemopbouw, omdat hier geen langdurige opslibbing plaatsvond. Het oude landschap ligt hier dus minder diep in de ondergrond. Archeologisch onderzoek wees uit dat er in het gebied een noordwest-zuidoost georiënteerde fossiele geul ligt. Op dergelijke geulen worden in Vlaardingen vooral sporen uit de Romeinse tijd, de middeleeuwen en incidenteel de ijzertijd aangetroffen. Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Zuid-Holland eindigt de geul ter hoogte van de nu geplande werkzaamheden, maar de vraag is of de geul niet gewoon onder de dijk doorloopt.

De geplande werkzaamheden bieden het Hoogheemraadschap van Delfland en de archeologen de mogelijkheid om enkele kennislacunes over deze waterkerende structuur en de omgeving in te vullen.

Bron

Terluin, R., 2011: Archeologische Inventarisatiescan. Doorverbinding Vettenoord – Centrum Westwijk.

Reacties