Direct naar navigatie

Booronderzoek Stadshart

Door: admin

Op ruim zestig plekken in het Vlaardingse stadshart hebben archeologen in 2011 boringen gezet. Dit onderzoek startte eind februari 2011 en duurde drie weken. De boorkernen leverden informatie op over dertien eeuwen bewoningsgeschiedenis en oudere bewoning. Het doel was ook om de bodem goed in kaart te brengen om richtlijnen te kunnen ontwikkelen voor archeologievriendelijk bouwen.

Doorgesneden liners, waarin mooi de opbouw van de bodem te zien is.De bodem van het oude Vlaardingse stadshart bevat dertien eeuwen geschiedenis en zelfs resten uit de Romeinse tijd en mogelijk ook uit de ijzertijd. De conserverende omstandigheden in Vlaardingen zijn goed, waardoor bijvoorbeeld de houten palen van huizen, de vlechtwerkwanden, de leren schoenen en zelfs het DNA van de begraven Vlaardingers nog uitstekend bewaard zijn gebleven. Dit komt door de stabiele en vochtige bodem. Hierdoor zijn de resten hermetisch afgesloten en krijgen schimmels en bacteriën geen vat op de eeuwenoude organische resten. Door ophogingen van het stadshart vanaf de 11e eeuw is er een circa vijf meter dik bodemarchief ontstaan.

Bouwen in de binnenstad

Posterpresentatie door de VU van het Vlaardingse onderzoek op een congres in Berlijn op 8 juni 2012.Door de uitstekende conservering en de dikke bodemlaag is archeologisch onderzoek in het Vlaardingse stadshart erg kostbaar. De boringen die in 2011 gedaan zijn, geven nuttige informatie over de bodemgesteldheid, de grondwaterstand en de archeologische rijkdom van het gebied. De gemeente is nu bezig richtlijnen op te stellen om zodanig te kunnen bouwen in de binnenstad dat grote verstoringen van het bodemarchief worden voorkomen. Door archeologievriendelijk te bouwen kan kostbaar archeologisch onderzoek achterwege blijven.

Booronderzoek

Posterpresentatie door de VU van het Vlaardingse onderzoek op een congres in Berlijn op 8 juni 2012.Het onderzoek in 2011 bestond uit het zetten van grondmechanische boringen. Dankzij deze methode kon de opgeboorde grond eenvoudig meegenomen worden naar een werkruimte waar specialisten de grond verder konden onderzoeken. Tijdens het veldwerk zelf was er dus niets van de bodemlagen te zien. Wel werd destijds vastgesteld hoe het met de grondwaterstand is gesteld en tot welke diepte het verrottingsproces plaatsvindt. In totaal werden ruim zestig boringen gezet, waarbij de diepte varieerde van 6 tot 9,6 meter. De uitwerking en interpretatie van de verzamelde onderzoeksgegevens is medio 2012 bijna afgerond. 

Oorsprong Vlaardingen en burcht Dirk III

Posterpresentatie door de VU van het Vlaardingse onderzoek op een congres in Berlijn op 8 juni 2012.De boorkernen kunnen informatie opleveren over dertien eeuwen bewoningsgeschiedenis en oudere bewoning. Naar verwachting zijn ook de oudste bewoningslagen van de nederzetting Vlaardingen opgeboord, uit het begin van de 8e eeuw na Christus. In die tijd werd in Vlaardingen een eerste kerk gesticht. Aan de oostzijde van de kerk werd eveneens geboord. Daar heeft mogelijk de burcht van Dirk III, de oudste burcht van Holland, gestaan. Deze burcht zal omgracht zijn geweest, waardoor deze nog herkenbaar in de bodem aanwezig kan zijn.

Bijlage

Kaart met locatie boringen (pdf-file)

Reacties