Direct naar navigatie

 1. Kaart van de Maas van Rotterdam tot in zee met aanwassen, visserijen en platen

  Kaart van de Maas van Rotterdam tot in zee met aanwassen, visserijen en platen (1500 - ca. 1600)

  Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, datering ca. 16e eeuw. Afgebeeld is de loop van de rivier (Nieuwe) Maas vanaf Schiedam, langs Vlaardingen, de Middelplaete (nu Rozenburg), het Scheur en het Brielse Gat. Aan de zuidkant is de loop van de Brielse Maas afgebeeld van Spijkenisse langs Brielle naar de Noordzee.

 2. De bebouwing van Vlaardingen vanaf ca. 1560 tot 1830

  De bebouwing van Vlaardingen vanaf ca. 1560 tot 1830 (1560 - 1830)

  Plattegrond, tekening op calque, door onbekende maker, schaal en datering vervaardiging onbekend. Plattegrond van Vlaardingen (centrum), waarop door middel van verschillende arceringen de bebouwing in de situatie van resp. ca.1560, 1600, 1625, 1700, 1770 en 1830 is weergegeven. Linksboven een inzetkaart 'Positie van de hier gegeven kaart in het huidige Vlaardingen'.

 3. Landbezit van het Weeshuis te Delft, einde van de Groeneweg

  Landbezit van het Weeshuis te Delft, einde van de Groeneweg (1576)

  Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart voorstellende het landbezit van het Weeshuis van Delft bij Vlaardingen, getekend in 1576 door kaartmaker Jan Jansz Potter. Deze kaart maakt onderdeel uit van een serie van 4 kaarten van het landbezit in Vlaardingen in het kaartboek van het Weeshuis van Delft. De twee blokken weiland liggen aan het doodlopende einde van de Groeneweg in de Aalkeet Buitenpolder, waarvan het eigendom met anderen werd gedeeld. In de loop van de 17e eeuw zouden de percelen stuk voor stuk verkocht worden en uiteindelijk in handen komen van de familie D'Overschie. Veel percelen grond hadden namen, die tot ver in onze eeuw zijn blijven voortleven. Zo heette het afgebeelde perceel B de 'Henxt-camp' (hengstkamp). De sloot door de percelen C en D werd in 1633, met goedvinden van de weeshuisregenten, gedempt.

 4. Kaart van de niet ingepolderde gorzen buiten de zomerkaden aan de Delflandse Maasdijk bij de stad Vlaardingen

  Kaart van de niet ingepolderde gorzen buiten de zomerkaden aan de Delflandse Maasdijk bij de stad Vlaardingen (1577)

  Fotografische reproductie van een fragment van een ingekleurde handschriftkaart kaart. De langgerekte kaart toont de buiten de Delftlandse Maasdijk gelegen landen. Deze waren voor een groot deel door middel van zomerkaden ingedijkt, zoals de Vettenoordsepolders en de Buitenweiden (Oostwijk). De daarbuiten gelegen gorzen waren onbedijkt en zullen alleen in de zomermaanden bruikbaar zijn geweest. In de eeuwen die volgden werden ook deze ingepolderd. De stad Vlaardingen is schematisch weergegeven, rondom de kerk en Hoogstraat. De in 1574 afgebrande kerk staat er nog desolaat bij. Op de sluizen van het spuiwater staan drie windassen, waarmee de sluisdeuren bij eb geopend konden worden. Het uitstromende water schuurde de haven aldus schoon.

 5. Fragment van de kaart van Holland en Zeeland, waarop Vlaardingen staat afgebeeld

  Fragment van de kaart van Holland en Zeeland, waarop Vlaardingen staat afgebeeld (circa 1580)

  Reproductie van een landkaart uit 'Kaarten van de Nederlandse provincies' door Jacob van Deventer, 16e eeuw. Foto naar de reproductie-uitgave anno 1941. Fragment van de kaart van Holland en Zeeland met daarop de rivieren, dorpen en steden, Vlaardingen staat ongeveer in het midden afgebeeld.

 6. 'Vlaerdinghen'

  'Vlaerdinghen' (circa 1560)

  Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart van Jacob van Deventer (ca. 1560). Vanaf 1557/1558 tot 1575 vervaardigde de bekende kaartmaker Jacob van Deventer kaarten van alle 260 steden in de Nederlanden, waarschijnlijk voor militair-strategisch gebruik. Van iedere stad werd eerst een opmetingskaart, de minuut, gemaakt (deze kaart), die vervolgens werd uitgewerkt in een netkaart (kaart 4 uit de Historische Atlas van Vlaardingen). De minuten zijn in Nederland gebleven, terwijl de netkaarten in de Bibliotheca Nacional te Madrid berusten. De kaart toont nauwkeurig het Vlaardingen van voor de grote brand van 1574. De wegen, dijken en bebouwde percelen zijn relatief betrouwbaar afgebeeld. De vorm van de kerk komt echter vreemd over. Uit andere bronnen (opgravingen en kaartmateriaal) is bekend dat het een kruiskerk was met de toren in het midden, terwijl deze hier aan de westzijde van de kerk staat. Verder zijn herkenbaar het stadhuis, de molen en de kloosterkerk aan de Waal.

 7. Kaart van Zuid-West Nederland en (het latere) België met rivierenloop, landstreken en steden in de 16e eeuw

  Kaart van Zuid-West Nederland en (het latere) België met rivierenloop, landstreken en steden in de 16e eeuw (1573)

  Reproductie van een kaart waarop Zuid-West Nederland en (het latere) België met de rivierenloop, landstreken en steden in het laat-romeinse tijdperk is afgebeeld. Aan de noordzijde de loop van de rivier de Maas. De orginele kaart is getekend in de 16e eeuw door Christiaan sGrooten, een Nederlands cartograaf. In 1568 gaf de hertog van Alva (1507-1582) aan sGrooten de opdracht om alle kaarten te tekenen van de provincies, de gewesten, de steden en hun grenzen die in die tijd toebehoorden aan de Spaanse kroon. sGrooten kwam zodoende in dienst bij de koning van Spanje en maakte voor hem twee atlasssen met kaarten van de Nederlanden. De eerste atlas uit 1573 (met het origineel van deze reproductie) bevindt zich tegenwoordig in de Koninklijke Bibliotheek van België. De atlas bevat 38 kaarten van de Europese regio’s, gaande van Ierland tot Oostenrijk. De tweede uit 1592 is te vinden in de Biblioteca Nacional te Madrid. Deze atlas bevat naast de kaarten die ook in de eerdere uitgave te vinden zijn ook kaarten van andere delen van de wereld.

 8. Kaart van Zuid-West Nederland en Zeeland met rivierenloop, landstreken en steden in de 16e eeuw

  Kaart van Zuid-West Nederland en Zeeland met rivierenloop, landstreken en steden in de 16e eeuw (1573)

  Reproductie van een kaart waarop Zuid-West Nederland en Zeeland met de rivierenloop, landstreken en steden in het laat-romeinse tijdperk is afgebeeld. Aan de noordzijde de loop van de rivier de Maas. De orginele kaart is getekend in de 16e eeuw door Christiaan sGrooten, een Nederlands cartograaf. In 1568 gaf de hertog van Alva (1507-1582) aan sGrooten de opdracht om alle kaarten te tekenen van de provincies, de gewesten, de steden en hun grenzen die in die tijd toebehoorden aan de Spaanse kroon. sGrooten kwam zodoende in dienst bij de koning van Spanje en maakte voor hem twee atlasssen met kaarten van de Nederlanden. De eerste atlas uit 1573 (met het origineel van deze reproductie) bevindt zich tegenwoordig in de Koninklijke Bibliotheek van België. De atlas bevat 38 kaarten van de Europese regio’s, gaande van Ierland tot Oostenrijk. De tweede uit 1592 is te vinden in de Biblioteca Nacional te Madrid. Deze atlas bevat naast de kaarten die ook in de eerdere uitgave te vinden zijn ook kaarten van andere delen van de wereld.

 9. Ingekleurde handschrifkaart van de Maasdijk ten Westen van Vlaardingen uit 1553

  Ingekleurde handschrifkaart van de Maasdijk ten Westen van Vlaardingen uit 1553 (1553)

  Ingekleurde handschriftkaart voorstellende de Maasdijk ten westen van Vlaardingen, getekend in 1553 door kaartmaker Coenraet Olensz. (landmeter van Delfland). Het zuiden is boven. O.a. zijn afgebeeld de Grote Kerk, de Hoogen Dijk, de Broekweg, de Poeldijkse Watering en de 'Engelsche Woening'..

 10. 'De Stede van Vlaerding'

  'De Stede van Vlaerding' (1576)

  Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart voorstellende het landbezit in Vlaardingen van het Weeshuis van Delft, getekend in 1576 door kaartmaker Jan Jansz Potter. Deze kaart maakt onderdeel uit van een serie van 4 kaarten van het landbezit in Vlaardingen in het kaartboek van het Weeshuis van Delft. Weeshuizen konden door schenking en aankoop uit eigen vermogen veel onroerend goed verwerven, waarvan de pachtopbrengst voor de exploitatie werd aangewend. Het landbezit van het Delftse Weeshuis lag met name in de streek rondom Delft, voornamelijk in Delfland. In Vlaardingen bezat het weeshuis enkele percelen land, die in de 16e en 17e eeuw verkocht zijn. De hier afgebeelde kaart toont het landbezit direct ten westen van de stad Vlaardingen. Het bestaat uit 5 kleine 'werffkens', een 'erff', een 'rijstuin' (voor wilgentenen), drie percelen rietland (het 'Liesveld') en twee percelen weiland. Blijkens een bijgeschreven notitie werd dit complex op 31 mei 1593 verkocht aan Willem Arijensz Holij. Op 3 juni 1626 verkocht zijn zoon de percelen weiland aan Isbrandt d'Overschie, die er ook een kaart van liet tekenen (In: Historische Atlas Vlaardingen, kaartnummer 31). De stedelijke bebouwing van Vlaardingen is aan de rechter zijde afgebeeld. Opvallend is de duidelijk op een terp gelegen kerk, die als gevolg van de grote stadsbrand van 1574, geheel is uitgebrand. Verder zijn de sluizen getekend en een galg aan de Waal. Op andere kaarten is de galg altijd langs de Maas getekend.