Direct naar navigatie

 1. Fragment van een beker van Werra-aardewerk

  Fragment van een beker van Werra-aardewerk (1575 - 1630)

  In 1993 vonden archeologen bij een onderzoek aan de Paterstraat in Vlaardingen dit fragment van een beker. Het drinkgerei is gemaakt van Werra-aardewerk en kan rond 1600 gedateerd worden.

 2. Tinnen lepel

  Tinnen lepel (1575 - 1599)

  Tinnen lepel gevonden in een zeventiende-eeuwse gracht op het terrein Steenhuizen. Het voorwerp heeft een ronde bak. De verbinding tussen de steel en de bak is naaldvormig. De steel zelf is ovaalrond en aan het uiteinde trompetvormig. Op de voorzijde van de bak, net onder de brug, is een merkteken aangebracht van een gekroonde roos. De lepel is vervaardigd in het laatste kwart van de zestiende eeuw.

 3. De bebouwing van Vlaardingen vanaf ca. 1560 tot 1830

  De bebouwing van Vlaardingen vanaf ca. 1560 tot 1830 (1560 - 1830)

  Plattegrond, tekening op calque, door onbekende maker, schaal en datering vervaardiging onbekend. Plattegrond van Vlaardingen (centrum), waarop door middel van verschillende arceringen de bebouwing in de situatie van resp. ca.1560, 1600, 1625, 1700, 1770 en 1830 is weergegeven. Linksboven een inzetkaart 'Positie van de hier gegeven kaart in het huidige Vlaardingen'.

 4. 'Vlaerdiner Brouck'

  'Vlaerdiner Brouck' (1572)

  Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, landmeetkundige kaart, gedateerd 1572. Deze kaart is één van de 5 Vlaardingse kaarten in het kaartboek van landbezit van het Schiedamse Gasthuis. Afgebeeld zijn de percelen grasland in de Broekpolder, rondom een boerderij, die tezamen met het land gepacht werd door Willem Ziersz. De in het noorden (hier onderaan) gelegen Molensloot, is bij nr 7 te zien, echter zonder de hier afgebeelde boerderijen en perceelsgrenzen. Zie ook de kaarten 5,6,7 en 9 uit de Historische Atlas van Vlaardingen.

 5. 'Vlaerding, in de Brouckpolder'

  'Vlaerding, in de Brouckpolder' (1572)

  Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, landmeetkundige kaart, gedateerd 1572. Deze kaart is één van de 5 Vlaardingse kaarten in het kaartboek van landbezit van het Schiedamse Gasthuis. Afgebeeld zijn de percelen grasland langs de Bonervliet (op de kaart de Groote Vliet), tussen de Vlaardingse Vaart en de Bommeer. In dit deel van de Broekpolder slaan golfers thans hun balletjes. De Bommeer is een verbreding van de Middelwatering, die langs de Rijskade in de richting van Vlaardingen loopt. Dit veenmeertje heeft op de kaart nog een ruime omkade marge, begroeid met riet. Naast de boerderij zijn ook twee molens afgebeeld, één aan de Vlaardingse Vaart en de ander, de 'kleijne broock molen', later bekend als de standplaats van de 'Stenenmolen' aan de Bonervliet. Zie ook de kaarten 5,6,8 en 9 uit de Historische Atlas van Vlaardingen.

 6. Landbezit van het Weeshuis te Delft, einde van de Groeneweg

  Landbezit van het Weeshuis te Delft, einde van de Groeneweg (1576)

  Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart voorstellende het landbezit van het Weeshuis van Delft bij Vlaardingen, getekend in 1576 door kaartmaker Jan Jansz Potter. Deze kaart maakt onderdeel uit van een serie van 4 kaarten van het landbezit in Vlaardingen in het kaartboek van het Weeshuis van Delft. De twee blokken weiland liggen aan het doodlopende einde van de Groeneweg in de Aalkeet Buitenpolder, waarvan het eigendom met anderen werd gedeeld. In de loop van de 17e eeuw zouden de percelen stuk voor stuk verkocht worden en uiteindelijk in handen komen van de familie D'Overschie. Veel percelen grond hadden namen, die tot ver in onze eeuw zijn blijven voortleven. Zo heette het afgebeelde perceel B de 'Henxt-camp' (hengstkamp). De sloot door de percelen C en D werd in 1633, met goedvinden van de weeshuisregenten, gedempt.

 7. Landbezit van het Weeshuis te Delft in de Babberspolder bij Vlaardingen

  Landbezit van het Weeshuis te Delft in de Babberspolder bij Vlaardingen (1576)

  Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart voorstellende het landbezit van het Weeshuis van Delft in de Babberspolder bij Vlaardingen, getekend in 1576 door kaartmaker Jan Jansz Potter. Deze kaart maakt onderdeel uit van een serie van 4 kaarten van het landbezit in Vlaardingen in het kaartboek van het Weeshuis van Delft en toont het landbezit in de 'Babelspolder' (=Babberspolder). Het betreft twee verspreid van elkaar gelegen percelen akkerland, waarvan er één, blijkens het bijschrift, onlangs tot weiland getransformeerd ('nu weijlant'). De ovale vorm rechtsonder is het oude spuiwater, dat in 1552 was gedempt. De kaart meldt dat het vervolgens een bestemming heeft gekregen als boomgaard. Het laatst stond dit perceel bekend als de Put, waar nu de flat Molenzicht staat. De restloop van de middeleeuwse kreek 'de Vlaerding' is rechtsonder afgebeeld.

 8. Landbezit van het Weeshuis te Delft ter weerszijde van de Broekweg in Vlaardingen

  Landbezit van het Weeshuis te Delft ter weerszijde van de Broekweg in Vlaardingen (1576)

  Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart voorstellende het landbezit van het Weeshuis van Delft bij de Broekweg bij Vlaardingen, getekend in 1576 door kaartmaker Jan Jansz Potter. Deze kaart maakt onderdeel uit van een serie van 4 kaarten van het landbezit in Vlaardingen in het kaartboek van het Weeshuis van Delft. Afgebeeld zijn de percelen akker- (licht gestreept) en grasland (donker), alsmede een boomgaard. Het betreft land ter weerszijden van de Broekweg, met aan de bovenzijde boerderij Hoogstad en rechts boerderij De Meewoning. Het cluster landbezit aan de andere zijde van de Broekweg betreft het complex 'De Engelsche Boomgaard'. Al in de 15e eeuw wordt dit complex zo genoemd, mogelijk naar het land van herkomst van de toenmalige eigenaar van de boomgaard. Rechts is de Vlaardingse Vaart te zien.

 9. Kaart van de niet ingepolderde gorzen buiten de zomerkaden aan de Delflandse Maasdijk bij de stad Vlaardingen

  Kaart van de niet ingepolderde gorzen buiten de zomerkaden aan de Delflandse Maasdijk bij de stad Vlaardingen (1577)

  Fotografische reproductie van een fragment van een ingekleurde handschriftkaart kaart. De langgerekte kaart toont de buiten de Delftlandse Maasdijk gelegen landen. Deze waren voor een groot deel door middel van zomerkaden ingedijkt, zoals de Vettenoordsepolders en de Buitenweiden (Oostwijk). De daarbuiten gelegen gorzen waren onbedijkt en zullen alleen in de zomermaanden bruikbaar zijn geweest. In de eeuwen die volgden werden ook deze ingepolderd. De stad Vlaardingen is schematisch weergegeven, rondom de kerk en Hoogstraat. De in 1574 afgebrande kerk staat er nog desolaat bij. Op de sluizen van het spuiwater staan drie windassen, waarmee de sluisdeuren bij eb geopend konden worden. Het uitstromende water schuurde de haven aldus schoon.

 10. Fragment van de kaart van Holland en Zeeland, waarop Vlaardingen staat afgebeeld

  Fragment van de kaart van Holland en Zeeland, waarop Vlaardingen staat afgebeeld (circa 1580)

  Reproductie van een landkaart uit 'Kaarten van de Nederlandse provincies' door Jacob van Deventer, 16e eeuw. Foto naar de reproductie-uitgave anno 1941. Fragment van de kaart van Holland en Zeeland met daarop de rivieren, dorpen en steden, Vlaardingen staat ongeveer in het midden afgebeeld.